תנאי שירות ושימוש במוקד אטלנטיס

תנאי שימוש ושרות:

הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לנשים וגברים כאחד

מבוא להסכמה לתנאי השימוש באתרים
barel.org.il, atlantis.barel.org.il

ואו שימוש בשרותי המיקום של מערכת בראל
שיקראו – להלן השרות והם מהווים הסכמה לתנאי השימוש והשרות

 

כללי:
ברור שאין אתה רשאי לעקוב אחר אף אדם ללא הסכמתו. אינך רשאי לעשות שימוש בשרות כאשר השימוש אינו חוקי. אינך רשאי לעשות שימוש בשרות למטרות רווח ללא הסכמה מראש ובכתב מבראל (להלן: "העמותה או מי מטעמה"). שרותי המיקום והשימוש בשרות מיועדים למשתמשי ופעולותיה של בראל ברגעים מבצעיים בלבד ויצירת חשבונות משתמש בשם משתמשים אחרים אסורה בהחלט.

שימת לבך, השרות מבוסס על טכנולוגיות GPS (מיקום באמצעות לוויין) ו-GSM (סלולרי) לקליטת והעברת מידע דיגיטלי באופן אלחוטי ועל כן ברור שלא יוכל לספק את השירות באופן רציף. כמו כן, מיקומך נקבע על ידי מקלט GPS של מכשירך (או על ידי מקלט יעודי) ובראל אינה אחראית על דיוק הנתונים המתקבלים מהמכשיר. בראל ואו מי מטעמה לא יישאו באחריות חוזית ואו נזיקית ולכל נזק שיגרם עקב אי הספקת השירות, הפסקתו הזמנית או הקבועה, מוחלטת או חלקית, הגבלתו, תקלות וטעויות בהפעלת השירות ואו בהגדרתו וכל נזק שייגרם עקב הפעלת השירות ואו השימוש בו ואו ההסתמכות על השירות והנתונים המוצגים בכל צורה שהיא. ולסיכום ברור, השימוש בשרות הוא על אחריותך בלבד.

פונקציות מסוימות של השרות עושות שימוש בנתוני מיקום ומסלול תנועתך על מנת ליצור תיעוד מפורט של מיקומך לצורך הצגת היסטוריה. המידע משוייך לחשבונך וההיסטוריה נשמרת על ידי בראל לפרק זמן מוגבל ובהתאם למדיניות הפרטיות.

הינך מתחייב כי לא תעשה, במישרין או בעקיפין כל פעולה אשר יש בה בכדי לפגוע בזכויות העמותה ואו בשירות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לבצע כל העתקה, שכפול, שינוי, התאמה, תרגום או יצירה כל שהיא על בסיס השירות, או מרכיביו, וכל פעילות אחרת שאנו יכולים להחשיב כמזיקה לשרות. הפרה של כל אחד מאלו תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש ותאפשר לסיים אופן מיידי וחד צדדי את הרשאתך לשימוש בשירות ואף עלולה לגרור תביעה כנגדך.

הצהרת פרטיות:
אנחנו מכבדים את פרטיותך ולעולם לא נמכור, נלווה, נשאיל או ככה סתם נמסור את הפרטים שלך לגורם שלישי ללא הסכמתך, אלא אם נדרש לכך ע"י צו בית משפט.

השרות עושה שימוש ב- Cookies לצורכי שיפור חווית המשתמש, ליhעול השרות ולצורכי השרות בלבד. אנחנו לא מנתחים, עוקבים או שומרים מידע עליך כאשר אתה גולש באינטרנט. אנחנו לא אוספים מידע לצורכי פרסום ואנחנו לא נשלח לך פרסומות מגורם שלישי.

נתוני המיקום נשמרים בשרתי החברה בצורה מאובטחת ומשמשים לתמיכה ושרות על ידנו ולהצגת היסטוריה ודוחות עבורך.

הגבלת אחריות:
הינך מסכים כי בראל או מי מטעמה, לא תהא אחראית בחבות כלשהי לנזק ואו הפסד כלשהו שייגרם או העלול להיגרם לך ואו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפעלת השירות ואו השימוש בו ואו הפסקתו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק בשל אובדן מידע מכל סוג שהוא.

למען הסר ספק, השימוש בשרות הינו כפי שהוא, כשרות משלים וללא אחריות מכל סוג שהוא או התאמה למטרה מסוימת.
בשום מקרה שהוא לא תהיה בראל אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם לך כתוצאה מאיבוד נתונים, תקלות ואו שיבושים באספקת השרות או הפסקתו

לבראל הזכות להפסיק את השרות בכל עת באופן מיידי וללא התראה מראש והינך מוותר על כל זכות תביעה ובמקרה של חוסר שביעות רצון באפשרותך היחידה להפסיק את השימוש בשרות באופן מיידי

כחוק במדינת ישראל ועל כל מחלוקת ועניין, בית המשפט בישראל המוסכמים ירושלים או תל אביב

Print Friendly, PDF & Email